ਅਸੀਂ 2024 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ FreshCo + Chalo ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ।

ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, UFCW 1518 ਫਰਵਰੀ 12-13 ਤੱਕ ਇੱਕ FreshCo + Chalo Mini ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ!

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ FreshCo + Chalo ਮੈਂਬਰ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਯੂਨੀਅਨ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ

A member speaks at a conference

ਮਿੰਨੀ ਕਾਨਫਰੰਸ

ਫਰਵਰੀ 12–13, 2024
350 ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ, ਬੀ.ਸੀ., V3L 1A6

BC ਭਰ ਦੇ FreshCo + Chalo ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਿੱਕਆਫ ਮਿੰਨੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ!

ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ, ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ FreshCo + Chalo ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 12-13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਡ੍ਰੌਪ-ਡਾਉਨ ਸੂਚੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਨ:

Gurjot Natt
GNatt@ufcw1518.com
1.800.661.3708 ex. 4846

ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਨ:

Daxter Stucki
DStucki@ufcw1518.com
1.800.661.3708 ex. 4887

ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਨ:

Jesse McCormick
JMcCormick@ufcw1518.com
1.800.661.3708 ex. 4881  

ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਨ:

Ronda Melbourne
RMelbourne@ufcw1518.com
1.800.661.3708 ex. 4883  

ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਨ:

Ronda Melbourne
RMelbourne@ufcw1518.com
1.800.661.3708 ex. 4883  

ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਨ:

Ronda Melbourne
RMelbourne@ufcw1518.com
1.800.661.3708 ex. 4883  

ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਨ:

Mike Reid
MReid@ufcw1518.com
1.800.661.3708 ex. 4876

ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਨ:

Ronda Melbourne
RMelbourne@ufcw1518.com
1.800.661.3708 ex. 4883  

ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਨ:

Jason Frank
JFrank@ufcw1518.com
1.800.661.3708 ex. 5047

ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਨ:

Jason Frank
JFrank@ufcw1518.com
1.800.661.3708 ex. 5047

ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਨ:

Melinda Driedger
MDriedger@ufcw1518.com
1.800.661.3708 ex. 5046

ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਨ:

Melinda Driedger
MDriedger@ufcw1518.com
1.800.661.3708 ex. 5046

ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਨ:

Ashley Campbell
ACampbell@ufcw1518.com
1.800.661.3708 ex. 5050

ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਨ:

Jason Frank
JFrank@ufcw1518.com
1.800.661.3708 ex. 5047

ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਨ:

Jesse McCormick
JMcCormick@ufcw1518.com
1.800.661.3708 ex. 4881  

ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਨ:

Daxter Stucki
DStucki@ufcw1518.com
1.800.661.3708 ex. 4887

ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਆਦਿ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

A FreshCo worker stands in front of her store